fbpx
Skip to main content
korona virus

NAJNOVIJA STUDIJA O DELTA SOJU! Sada se zna koliko teški oblik bolesti ovaj soj izaziva kod dece

Foto: Profimedia
De­l­ta va­ri­jan­ta ko­ro­na­vi­ru­sa ne iza­zi­va ozbi­lj­ni­je slu­ča­je­ve ko­vi­da 19 kod de­ce i ado­le­sce­na­ta od dru­gih va­ri­jan­ti vi­ru­sa. To se mo­že za­klju­či­ti pre­ma pr­vim po­da­ci­ma iz stu­di­je ko­ju su u pe­tak obja­vi­le ame­ri­č­ke zdra­v­stve­ne vla­sti.

Za­bri­nu­tost zbog efe­ka­ta de­l­ta va­ri­jan­te na mla­de već ne­de­lja­ma ra­ste u SAD zbog sve ve­ćeg bro­ja ho­spi­ta­li­zo­va­ne de­ce. Cen­tri za pre­ve­n­ci­ju i kon­tro­lu bo­le­sti (CDC), glav­na fe­de­ral­na age­n­ci­ja za jav­no zdra­vlje u ze­mlji, prou­ča­va­li su po­da­t­ke pa­ci­je­na­ta ho­spi­ta­li­zo­va­nih zbog ko­vi­da 19 u 99 okru­ga u 14 dr­ža­va.

"MUČNO JE GLEDATI KAKO SPECIJALCI ŠTITE JEDNOG VELIKODOSTOJNIKA" Oglasila se dr Danica Grujičić povodom ustoličenja mitropolita Joanikija

"MUČNO JE GLEDATI KAKO SPECIJALCI ŠTITE JEDNOG VELIKODOSTOJNIKA" Oglasila se dr Danica Grujičić povodom ustoličenja mitropolita Joanikija

KOLIKO SU "NOVI TALASI" KORONE SLIČNI? Šta će se desiti ako se pojavi novi - koliki broj zaraženih to donosi

KOLIKO SU "NOVI TALASI" KORONE SLIČNI? Šta će se desiti ako se pojavi novi - koliki broj zaraženih to donosi

"DOŠLO JE DO PROBOJA IMUNITETA" Virus našao način da zaobiđe sve prepreke, brojevi ponovo divljaju

"DOŠLO JE DO PROBOJA IMUNITETA" Virus našao način da zaobiđe sve prepreke, brojevi ponovo divljaju

Age­n­ci­ja je upo­re­di­la pe­riod od po­če­t­ka mar­ta do sre­di­ne ju­na sa onim od sre­di­ne ju­na do kra­ja ju­la, ka­da je de­l­ta pos­tao do­mi­nan­tan u Sje­di­nje­nim Dr­ža­va­ma. Iz­me­đu ova dva pe­rio­da sto­pa ho­spi­ta­li­za­ci­je za de­cu i mla­de ispod 17 go­di­na po­ve­ća­la se pet pu­ta.

Me­đu­tim, „pro­ce­nat de­ce i ado­le­sce­na­ta ko­ji su pri­mlje­ni u bo­l­ni­cu zbog te­škog obli­ka bo­le­sti“, po­put onih pri­mlje­nih na in­ten­zi­v­nu ne­gu, „bio je sli­čan pre i to­kom va­ri­jan­te de­l­te ko­ja je pos­ta­la do­mi­nan­t­na“.

Osim to­ga, stu­di­ja po­ka­zu­je da va­k­ci­ne do­bro šti­te ado­le­scen­te od de­l­ta va­ri­jan­te, jer je pro­ce­nat ho­spi­ta­li­za­ci­je oko de­set pu­ta ve­ći za ne­va­k­ci­ni­sa­ne. U SAD de­ca od 12 go­di­na mo­gu da do­bi­ju „Fa­j­ze­ro­vu“ va­k­ci­nu. CDC isti­če, me­đu­tim, da je broj te­ških slu­ča­je­va ko­vi­da 19 iz­me­đu sre­di­ne ju­na i kra­ja ju­la kod de­ce i ado­le­sce­na­ta bio pre­ma­li da bi po­re­đe­nja bi­la u pot­pu­nos­ti re­le­van­t­na.

Vremenska prognoza
Slaba kiša
10 Beograd